Indkørselstogvej - type DSB 1953

Fig. 1: Sportavle på type DSB 53 anlæg - her vist med betjeningsknapper for betjening af hovedtogveje og sporskifter.

Tableauer og betjeningsknapper for hovedtogvej

XXX
Fig. 2: Betjeningsknapper og tableauer for begyndelsespunkt (indkørselstogvej)
XXX
Fig. 3: Betjeningsknapper og tableauer for endepunkt (indkørselstogvej)

På sportavlen har hvert hovedsignal et antal betjeningsknapper og tableauer. Tableauerne bruges primært til at vise hvilket signallamper der er tændte på signalet i terrænet. Tableauerne tændes via lampekontrolrelæerne i lampestrømløbet for det pågældende signal, det giver sikkerhed for at ingen tableauer tænder uden den pågældende signallampe også er tændt.

Under signalsignaturen kan være angivelse af om reservetråden er i funktion for pågældende signal. Fig. 2.1.1 viser at sportavlen er udstyret med tableauer for reservetråd for den røde og den brandgule lampe.

Det pilformede fastlægningstableau over signalsignaturen angiver med brandgult lys, om der fra signalet er fastlagt en togvej.

Isolationstableauet 'A12' angiver status for den korte 12'er isolation efter signalet. Bemærk at dette tableau altid vil være grønt såfremt isolation er ubesat og ikke kun når pågældende isolation er fastlagt af en togvej.

Til signalet høre 4 betjeningsknapper:

Den gule signalknap bruges samme med den grønne togvejsknap ved togvejens endepunkt til at fastlægge en normal togvej.

Den blå knap med indgraveret 'T' bruges sammen med den grønne togvejsknap ved togvejens endepunkt til kunstig fastlægning af en togvej. Denne funktion bruges hvis der ikke kan stilles en normal togvej, hvis der f.eks. er isolationer der viser en falsk besættelse.

Den røde knap bruges til at sætte signalet på 'stop'. Togvejen opløses ikke ved denne handling.

Den grønne knap med indgraveret 'X' bruges til at indkoble 'Stop og ryk frem' (SORF) på signalet. For at indkoble SORF skal togvejen være fastlagt. SORF vises i ca. 2 min, hvorefter signal selv skifter til 'Stop'.

Ved togvejens endepunkt er den grønne togvejsknap placeret i sporstregen. Knappen bruges sammen med signalknappen eller knappen for kunstig fastlægning ved togvejens begyndelsespunktet til at fastlægge en togvej.

Ved togvejsknappen er der som ved begyndelsespunktet placeret et pilformet fastlægningstableau, der med fast brandgult lys angiver at der er fastlagt en togvej til endepunktet.

Isolationstableauet  kan antage 2 farver, rød angiver at pågældende isolation er besat, grøn angiver at pågældende isolation er fastlagt af en togvej.

XXX
Fig. 4: Nødopløsning af hovedtogvej

En togvej kan nødopløses hvis den automatisk togvejsopløsning svigter, eller hvis en fastlagt togvej alligevel ikke ønskes benyttet.

For at opløse en hovedtogvej sættes signalet ved togvejens begyndelses på stop, derefter indtrykkes nødopløsnings-knappen der gælder for den togvej der ønskes nødopløst, og nødopløsningen vil nu indtræffe efter en nærmere forudbestemt tid, der som regel er 2 minutter.

Der er på sportavlen angivet hvilke togvejen den pågældende knap opløser.

Stilling af indkørselstogvej fra signal A til spor 1 (togvej 1)

XXX
Sporskifte 01a er stillet til kørsel af venstre gren (-) og skal først omstilles ved tryk på fælles knap og sporskiftes betjeningsknap
XXX
Sporskifte 01a er nu stillet til kørsel af højre gren (+) og dermed kan der køres fra signal A til spor 1
XXX
Den gule signalknap ved signal A indtrykkes samtidig med den grønne togvejsknap i spor 1
XXX
Nu fastlægges togvejen fra signal A til spor 1. Først tændes de pilformede fastlægningstableauer og de sporisolationer der indgår i togvejen fastlægges. Først når alle isolationer er fastlagte og evt. dækningssporskifter er i dækningsgivende stilling vil indkørselssignalet skifte til 'kør'.

Fastlægning af en indkørselstogvej fra indkørselssignal A til spor 1 sker ved at benytte den gule signalknap ved signalet og den grønne togvejsknap i spor 1. Togvejen kommer nu til udførsel forudsat at alle de til togvejen hørende betingelser er opfyldte som beskrevet i togvejsskemaet.

Bemærk at eksemplet kun viser den togvej som toget befare, og ikke togvejen i sikkerhedsafstanden (togvejens forløb) ej heller vises signal for togvejens endepunkt.

Strømløbet for togvejen kan ses her: Strømløb f. indkørselstogvej

Opløsning af indkørselstogvej fra signal A til spor 1 (togvej 1)

XXX
Hovedtogvej fastlagt fra signal A til spor 1. Indkørselssignalet viser indkørsel med over 75 km/t
XXX
Toget besætter isolation A12 og sætter signal A på stop
XXX
Opløsningen af togvejen kan indledes. Toget har besat isolation 02 og 03
XXX
ed at toget frikøre isolation 02 når isolation 03 er besat, vil togvejen blive opløst automatisk

Opløsning af togvejen fra indkørselssignalet sker automatisk ved togets passage af de af togvejen fastlagte isolationer.

Bemærk at eksemplet kun viser opløsning af togvejen fra indkørselssignal og til togvejens endepunkt. Den resterende togvej i sikkerhedsafstand opløses på tid efter togets besættelse af en isolation, denne opløsning vises ikke.

Strømløb for opløsning af togvejen kan ses her: Togvejsopløsning

Tableauernes visning på sportavlen

XXX
Fig. 5: Ingen togvej fastlagt, signal viser stop
XXX
Fig. 6: Som fig. 5, men den røde lampe er på reservetråd
XXX
Fig. 7: Togvej fastlagt, indkørsel med max. 40 km/t
XXX
Fig. 8: Togvej fastlagt, gennemkørsel med høj hastighed
XXX
Fig. 9: Togvej fastlagt, men grundet fejl benyttes 'SORF'

Siden er sidste opdateret: 23-11-2014