Centralapparat - Betjeningshåndtag

Til brug for betjening af f.eks. signaler og sporskifter blev der på de mekaniske sikringsanlæg anvendt betjeningshåndtag placeret på centralapparatet. Betjeningshåndtagene er alle udstyret med en håndtagsskive til hvilken tråden er fastgjort. Håndtagsskiven manøvreres med den til betjeningshåndtaget fastgjorte håndfalle. For at bevæge håndtagsskiven må håndtaget udklinkes ved at bevæge håndfallen mod håndtagets øvre del, denne handling frigør håndtaget fra lejebukken, samtidig vil en eventuelt løs håndtagsskiven blive fastlåst til håndtaget.

Signalhåndtag Dobbelt håndtag Opskærligt håndtag
Håndtag for signalbetjening Dobbelthåndtag Opskærligt håndtag
Signalhåndtaget benyttes udelukkende til betjening af armsignaler.
Dobbeltsignalhåndtag benyttes til betjening af både signaler og kontrolaflåsninglåsning af bl.a. sporskifter. Dobbelthåndtaget benyttes altid parvis sammen med en koblingsrulle placeret under de 2 håndtag.
Det opskærlige sporskifte- betjeningshåndtag benyttes til betjening af sporskifter og til  kontrolaflåsning af sporskifter.

Signalhåndtag

Signalbetjeningshåndtag, Svenska Maskinverken
Fig. 1.1: Signalhåndtag fra AB Svenska Maskinverken, Södertälje

Fig. 1.1 viser et signalbetjeningshåndtag fra AB Svenska Maskinverken i Södertälje. Signalhåndtaget er vist i sin normalstilling hvor det tilhørende armsignal vil vise ’stop’. 

Så længe der ikke er fastlagt en togvej, hvor det pågældende signal indgår, vil signalhåndtaget være spærret af togvejslinealerne der ved hjælp af spærreklinker forhindre aflåsningsriglen (ikke vist) i at bevæge sig. 

Når en togvej er fastlagt hvor det pågældende signal indgår, vil det være muligt at omlægge håndtaget. Omlægningen sker ved at bevæge den fjederpåvirkede håndfalle mod den øverste del af håndtaget. Håndfallen har forbindelse med håndfallestangen og denne udklinkes nu fra lejebukken. Håndfallestangen har ligeledes forbindelse med aflåsningsriglen gennem vinkelvægtstangen og aflåsningsriglen vil nu forskydes lodret i gliderkassen. 

Når håndtaget er fuld udklinket med 15 mm, vil håndtaget være frigjort fra lejebukken og kan nu omlægges. Den fulde omlægning er 168° og der er først muligt at indklinke håndtaget i denne position. Håndtagsskiven er altid fast forbundet med håndtaget og vil derfor følge håndtagets stilling. 

Aflåsningsriglen følger som før fortalt signalhåndtagets stilling. Så længde håndtaget er i sin normalstilling vil riglen være i sin øvre stilling, er håndtaget omlagt vil riglen være i sin nedre stilling. Under omlægning af håndtaget vil aflåsningsriglen befinde sig i en position midt i mellem den øvre og nedre stilling.

Aflåsningsriglens bevægelse er et resultat af håndfallestangens runde ende der er forskudt 15 mm i forhold til håndtagsskivens centrum.

Trådens bevægelse er 500 mm når håndtaget omlægges, denne bevægelse svare til hvad der var normalt for andre mekaniske sikringsanlæg ved DSB.

Signalhåndtagene var ved DSB malet gule med mindre det blev benyttet til rangersignaler, hvor de i givet fald ville være malet blå.

Dobbelthåndtag

Dobbelt bejteningshåndtag, Svenska Maskinverken
Fig. 2.1: Dobbelthåndtag fra AB Svenska Maskinverken, Södertälje
Dobbelt betjeningshåndtag monteret på centralapparat
Fig. 2.2: Dobbelthåndtag og koblingsrulle monteret på centralapparat

Fig. 2.1 viser en tegning af et dobbelthåndtag fra AB Svenska Maskinverken i Södertälje.

Dobbelthåndtaget kan benyttes til både signalbetjening og til centralaflåsning af sporskifter, hvis disse er udstyret med en såkaldt 3-stillingslås. Håndtaget er vist i sin normalstilling hvor et tilhørende signal vil vise ’stop’. En tilkoblet lås vil være oplåst.

Et dobbelthåndtag benyttes altid sammen med til tilsvarende dobbelthåndtag og med en koblingsrulle, der er monteret under håndtagende.

Benyttes håndtaget til betjening af et armsignal vil håndtaget være spærret af togvejslinealerne som beskrevet ved signalhåndtaget. Benyttes håndtaget til aflåsning af sporskifter vil håndtaget først blive spærret, hvis den tilhørende aflåsning kræves af en fastlagt togvej.

Håndtagsskiven er på dobbelthåndtaget ikke fast forbundet med håndtaget, men kan dreje frit, dog er skiven udstyret med en knast mod håndtaget, således at den kun kan dreje mod uret. For at udklinke håndtaget må det tilhørende dobbelthåndtag være i normalstilling.

For at udklinke håndtaget bevæges håndfallen mod håndtagets øvre del, hvorved håndfallestangen trække fri af lejebukken. En knast på håndfallestangen vil gå i indgreb i håndtagsskiven forudsat at knast og udsparing af placeret ud for hinanden, ellers vil en udklinkning ikke være muligt.

Når håndtag og håndtagsskiven er i forbindelse med hinanden, kan håndtaget omlægges 168° og atter indklinkes i den omlagt stilling. Under omlægning vil håndtagsskiven på det tilhørende håndtage dreje 168° i modsat retning, hvilket vil spærre for udklinkning af dette håndtag.

Håndfallen vil når den slippes fastholde håndtaget i lejebukken af indklinkningsknasten, ligeledes vil håndtagsskiven forblive fast forbundet med håndtaget vha. knast og udsparingen i skiven. Den normale indklinkning er som ved signalhåndtaget 15 mm, mens indklinkningen i omlagt stilling er 7.5 mm, herved frigøres knasten på håndfallestangen ikke fra håndtagsskiven

Så længe håndtaget er i sin normalstilling, vil aflåsningsriglen befinde sig i sin øvre position, er håndtaget omlagt vil aflåsningsriglen være i sin nedre position, denne position er grundet den kortere indklinkning ikke den samme som for signal- og sporskiftehåndtag, hvorfor der må tages hensyn til dette ved udførsel af togvejslinealerne.

Aflåsningsriglens bevægelse frembringes af håndfallestangens ende, som ikke befinder sig i centrum af håndtagsskiven, men er forsat 15 mm svarende til udklinkningen.

Trådens bevægelse vil når håndtaget omlægges være 500 mm, men grundet den specielle udførsel med 2 håndtagsskiver vil trådens effektive vandring være det dobbelte, altså 1000 mm, med 500 mm i hver retning.

Benyttes dobbelthåndtaget til betjening af et armsignal vil håndtaget være gul malet, mens det ved betjening af låse vil være grøn malet.

Dobbelthåndtagets funktion ved sporskifte med dobbeltaflåsning

Fig. 2.2 viser en del af centralapparatet med 2 dobbelthåndtag til aflåsning af et sporskifte. På figuren er begge håndtag i deres normalstilling, sporskiftet er derfor hverken aflåst i + eller - stilling og kan omstilles med det tilhørende betjeningshåndtag.

Hvis sporskiftet ønskes aflåst i + stilling skal håndtag A omlægges som beskrevet ovenfor. Håndtagsskiven A følger håndtagets bevægelse (rotation med uret), mens håndtagsskiven B vil roterer den modsatte vej (rotation mod uret).

Når håndtaget er omlagt og indklinket i lejebukken er begge håndtagsskiver fastholdte, håndtagsskiven A med knasten på håndfallestangen som ikke er fuldt udklinket og håndtagsskive B som følge af tråd forbindelsen mellem de to skiver over koblingsrullen.

Hvis sporskiftet ønskes låst i - stilling benyttes håndtag B, men ellers er funktionen den samme som beskrevet.

Opskærligt håndtag

Opskærligt betjeningshåndtag, Svenska Maskinverken
Fig. 3.1: Opskærligt håndtag fra AB Svenska Maskinverken, Södertälje
Opskæring af opskærligt betjeningshåndtag
Fig. 3.2: Opskæring af håndtag

Fig. 3.1 viser en tegning af et opskærligt håndtag fra AB Svenska Maskinverken i Södertälje.

Håndtaget benyttes udelukkende til betjening af sporskifter og tilhørende udstyr, det være sig omstilling eller centralaflåsning..

Håndtaget har i lighed med de øvrige betjeningshåndtag forbindelse til togvejslinealerne via den til håndtaget fastgjorte aflåsningsrigle. Håndtaget er spærret for betjening af togvejslinealerne når det pågældende sporskifte indgår i en fastlagt togvej.

Håndtagsskiven er ikke fastforbundet med håndtaget, men kan dreje frit så længe håndtaget ikke er udklinket, dog findes en delvis spærring i hagen på håndtaget der ved hjælp af en trækfjeder fastholder håndtagsskiven til håndtaget med en vis kraft.

For at omlægge håndtaget udklinkes dette ved at bevæge håndfallen mod håndtages øvre del, her ved vil håndfallestangen trækkes fri at lejebukken. Samtidig vil en rulle monteret på håndfallestangen gå i indgreb i håndtagsskivens udsparing såfremt håndtagsskiven ikke er drejet i forhold til håndtaget som følge af en evt. opskæring, hvor rullens bevægelse vil være spærret af håndtagsskivens indvendige krans.

Når håndtag og håndtagsrulle er i forbindelse med hinanden, kan håndtaget omlægges 168° og atter indklinkes i omlagt position. Efter håndtaget er indklinket kan skiven atter dreje frit som beskrevet ovenfor.

Aflåsningsriglens bevægelse frembringes af håndfallestangens ende, som ikke befinder sig i centrum af håndtagsskiven, men er forsat 15 mm, svarende til udklinkningen. Aflåsningsriglen vil befinde sig i øvre position når håndtaget er i normalstilling, når håndtaget er omlagt vil afløsningsriglen være i sin nedre position. Under omstilling vil aflåsningsriglen være i en position midt mellem de to stillinger.

Trådens bevægelse er 500 mm, når håndtagsskiven roteres 168°.

Håndtaget kan som sagt både benyttes til omstilling af sporskifter og vil ved denne funktion være malet rødt. Benyttes håndtaget til aflåsningsformål vil dette være malet grønt.

Opskæring af håndtag

Håndtaget er som følge af den løse håndtagsskive 'opskærligt', hvilke vil sige at en bevægelse i tråden overføres til håndtagsskiven, der vil dreje væk fra sin fastholdte position.

På fig. 3.2 ses et betjeningshåndtag der er opskåret..

Såfremt det til håndtaget tilhørende sporskifte opskæres, vil trådens bevægelse dreje håndtagsskiven fri af den fjederpåvirkede hage, samtidig vil en krans på håndtagsskiven tvinge håndfallestangen væk fra den indklinkede stilling, dog ikke så meget at håndtaget vil blive udklinket. Rullen på håndfallestangen vil nu være forhindret i at tage indgreb i håndtagsskiven såfremt håndfallen påvirkes, idet rullen vil standses af den indvendige kant på den roterede håndtagsskiven.

Håndfallestangens bevægelse overføres til aflåsningsriglen, der vil fjerne sig fra sin stilling og hermed forhindre togvejslinealerne i at bevæge sig - der kan nu ikke fastlægges en togvej.

For at bringe håndtagsskiven tilbage til sin normale stilling indsættes en speciel opskæringsnøgle som vist på fig.3.3 i håndtagsskiven og denne kan drejes på plads.

Hvis en opskæring sker i en fastlagt togvej vil der være risiko for skader på togvejslinealerne, idet den til håndtaget tilhørende aflåsningsrigle vil støde mod de på togvejslinealen monterede aflåsningsklinker

Siden er sidste opdateret: 23-11-2014