Elektriske sikringsanlæg - relæanlæg

DSB's første sikringsanlæg baseret udelukkende på relæteknologi var type DSB 1951 (51-anlæg), anlægget dannede grundlag for de senere udviklede typer.

51-anlægget blev bl.a. indført i Esbjerg (Es) og Årslev (Ås) i årene 52-53. Forud var der opstillet forsøgsanlæg i bl.a. Århus (Post IV) og Funder (Fu) i årene 1950-51, samt en række anlæg på Odense - Svendborg banen og Hareskovbanen (1950-1952), fælles for disse anlæg var de var opbygget uden brug af stålkærnerelæer, og fik betegnelsen 'vippenøgleanlæg'.

51-anlægget bliver betjent med telefonnøgler, som er anbragt i sporsignaturen. Nøglerne kan vippes til begge sider, alt efter hvilken type togvej der ønskes fastlagt. Hvis der ønskes en indkørselstogvej, vippes den gule signalnøglen væk fra indkørselssignalet, og den grønne togvejsnøgle ved standsningsstedet vippes i samme retning. Sporskiftebetjeningen foregår ved at vippe en række telefonnøgler, der er placeret i et lodret felt under sportavlen, vipperetningen angiver hvilken gren af sporskiftet, der ønskes befaret

Der var desværre flere uhængsigtmæssigheder ved 51-anlægget, specielt betjeningen og indikeringerne var ikke så gode som ønsket, endvidere var den mekaniske holdbarhed af telefonnøglerne ikke speciel god.

Disse uhængsigtmæssigheder er forsøgt afhjulpet med indførslen 53-anlægget, hvor første anlæg blev taget i brug i Glostrup (Gl) i 1953, og derefter fulgte Kolding (Kd) og Odense (Od) i 1954. Det sidste 53 anlæg blev ibrugtaget i Post T på Københavns Godsbanegård (Gb) i 1971.

På 53-anlægget er telefonnøglerne udskiftet med mere pålidelige trykknapper, der er placeret ved de objekter de betjener på sportavlen, det være sig sporskifter og signaler. Man har derved opnået en umiddelbar sammenhæng mellem knappernes placering og hvad de betjener.

53-Anlægget er fortrinsvis beregnet til store og mellemstore stationer med flere perronspor, hvorfor der senere blev udviklet anlæg af  typen DSB 1953/54 (53 anlæg med 54 sporskiftebetjening), beregnet til mindre dobbeltsporede stationer med 2 til 3 perronspor. De største umiddelbare forskelle på de 2 anlægstyper er sporskiftebetjeningen, der som på 54-anlægget er udført med individuelle kontakter for hhv. '+' og '-', samt en betydelig reduktion af betjeningsknapper, for at gøre anlægget mere egnet for fjernstyring.

53/54-anlæg blev først indført i Hjulby (Ju), Marslev (Mv) og Vamdrup (Vm) i 1956. Det sidste anlæg af denne type blev ibrugtaget i Rødekro (Rq) i 1996.

Type DSB 1954 (54-anlæg) er tænkt som et anlæg til små og meget små stationer på enkeltsporede strækninger, det første anlæg blev indført i Tistrup (Tr) ved Varde i 1956, og er i dag det eneste ikke ombyggede 54 anlæg.

Til meget små stationer blev et forenklet 54-anlæg udviklet, det fik betegnelsen type DSB 54F,  hvor bl.a. spændings/tidskontrol på sporskifterne blev udeladt, og hvor der kun blev opsat indkørselssignal til stationen. Afgang fra stationen blev givet af stationsbestyreren når stationen var betjent, først med afgangsstokken, senere med afgangssignal ophængt ved perronen. En del af disse anlæg er senere ombygget, hvor der er opsat udkørselssignaler og indbygget spændings/tidskontrol på sporskifterne, derved blev der mulighed for at fjernstyre stationen. Der findes endnu anlæg som ikke er ombygget, de findes bl.a. på Tønder banen, hvor afgang fra stationen gives via strækningsradioen.

Fra slutningen af 50'erne, hvor DSB begyndte at indføre fjernstyring, fik mange stationer på enkeltsporede strækning anlæg af type DSB 54E, disse anlæg er en videreudvikling af det oprindelige 54-anlæg, hvor der blev opsat 2 stk. PU signaler i begge retninger i perronsporene, og derfor blev der mulighed for at foretage 'samtidig indkørsel'.

I 60'erne blev anlæg af  type DSB 54 Ry indført, det første blev ibrugtaget i Ry i 1965. I årene herefter blev der på strækningen fra Ry (Ry) til Hammerum (Hu), med undtagelse af  Funder (Fu) og Silkeborg (Sl), indført anlæg af denne type, som fra 1967 blev fjernstyret fra FC Silkeborg. Fælles for denne anlægstype er manglen på hastighedsviser, hastigheden for 'indkørsel med begrænset hastighed' (gul over grøn) blev i stedet angivet af en på indkørselssignalet fastmonteret hastighedstavle.

Se også

Relæanlæggets opbygning

Relæanlæggets betjening

Siden er sidste opdateret: 23-11-2014